loading

Byggeansøgning og ibrugtagning

Hvad er kravet til en byggetilladelse og efterfølgende ibrugtagning?

Hvis du ønsker at opføre en ny bygning, en tilbygning eller ændre anvendelse på din ejendom, skal der først indhentes byggetilladelse. Kravet til indholdet af ansøgningen varierer fra projekt til projekt. Når byggeriet er færdigt, skal du ansøge om ibrugtagningstilladelse ved at færdigmelde byggeriet. Når du afslutter din byggesag, skal der redegøres for, hvordan bygningsreglementets bestemmelser er overholdt i den færdige bygning. De gængse oplysninger som der skal redegøres for, og mindste krav til din byggeansøgning, kan du læse om her på siden.

Få styr på lovgivningen

Det er dig som bygningsejer der har ansvaret

Når du bygger nyt, bygger til eller bygger om, er det dig som bygningsejer der har ansvaret for, at overholde alle gældende regler. Herunder; byggelovgivningen, lokalplanen, kommuneplaner, tinglyste servitutter og anden relevant lovgivning.

Inden du går i gang med din ansøgning om byggetilladelse, kan du se om dit byggeri er omfattet af en lokalplan og kommuneplaner ved at søge på www.ois.dk.

Derudover kan der på ejendommen være tinglyste servitutter eller deklarationer der kan have indflydelse på byggeriet.
Du kan finde disse på www.tinglysning.dk

Afhængig af projektets form og kompleksitet kan det være en fordel at afholde et forhåndsdialogmøde med Bornholms Regionskommune. Det kan være med til at give en hurtigere og mere smidig ansøgningsproces. Mødet kan afklare eventuelle krav til særlig dokumentation eller dispensationsansøgning.

Få klarlagt nødvendig dokumentation fra start

I forbindelse med byggeansøgning skal der udfyldes en erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af. Ved færdigmelding af byggeprojektet, skal kommunen modtage alt relevant materiale for hvert af de tekniske forhold. Der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse, før kommunen har modtaget fyldestgørende materiale for alle forholdene. Det er derfor vigtigt, at du helt fra opstarten af din byggesag er opmærksom på mængden og kompleksiteten af den dokumentation, der skal indsendes, både ved opstart og afslutning af din byggesag.

Ændret anvendelse af din ejendom

Når en ejendom opføres, og der gives en ibrugtagningstilladelse, bliver bygningen tildelt en anvendelseskode og BBR opdateres. Koden angiver hvad ejendommen er godkendt til, som eksempelvis; produktion, handel eller bolig.

Hvis du ønsker at benytte din ejendom til et andet formål, end det den er godkendt til, skal der som udgangspunkt søges om anvendelsesændring. Dette skyldes, at ændringen kan resultere i, at bygningen som helhed ikke længere overholder de krav, der gælder for dens nye anvendelse.

Én af de få tilfælde, hvor der ikke skal gives tilladelse er, hvis den nye og den tidligere anvendelse falder inden for den samme anvendelseskode. Det kan eksempelvis være en bygning, der tidligere har været en café og nu ændres til en restaurant.

Vi kan hjælpe dig sikkert igennem myndigheds processen

Uanset om du skal bygge nyt, eller ændre anvendelse på din ejendom, kan vi hjælpe dig med at undersøge lovgivningen på netop din lokation. Vi kan også hjælpe med at udfylde alt der er nødvendigt for at få en byggetilladelse og efterfølgende ibrugtagningstilladelse.

Så lad os klare alt papirarbejdet. Vi arbejder dagligt med byggejura og vores erfarne folk ved præcis hvordan materialet skal stykkes sammen for en hurtig og smidig godkendelses proces.

MYNDIGHEDERS Minimumskrav til ansøgningsmateriale

 • Ejendommens adresse og matrikelnummer
 • Tilbud på byggeskadeforsikring eller selvbyggererklæring
 • Tydelig beskrivelse af det arbejde der skal udføres
 • Oplysninger om grundens størrelse, bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent
 • Oplysning om brandklasse og konstruktionsklasse
 • Oplysning om hvorvidt projektet kræver dispensation
 • Godkendelse efter anden lovgivning end Byggeloven
 • Oplysninger til BBR
 • Målfast og målsatte tegninger, herunder:
 1. Situationsplan med skel, højdekoter samt parkeringspladser
 2. Plantegning med angivelse af anvendelsen af de enkelte rum
 3. Snittegninger
 4. Facadetegninger

Myndigheders minimumskrav til materiale før ibrugtagning

 • Dokumentation for, at der er tegnet obligatorisk byggeskadeforsikring
 • Erklæring om, at arbejdet er udført i henhold til byggetilladelsen og bygningsreglementet
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer
 • Energimærke af en beskikket energi konsulent
 • Færdigmelding af byggeriet på Byg og Miljø
 • Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser, herunder:
 1. Beskrivelser
 2. Forudsætninger
 3. Beregninger
 4. Tegningsmateriale
 5. Prøvninger

Skal vi hjælpe dig med din byggeansøgning og sikre kortest mulig sagsbehandlingstid? Så skriv eller ring til os. Du er også meget velkommen til at kigge forbi tegnestuen.

STEENBERGs tegnestue aps