loading

Rådgivningsprocessen

Overblik over byggeriets faser og hvordan vi kan hjælpe dig

Byggebranchen deler byggeprocessen op i 6 adskilte faser – fra ideen bliver skabt til den færdige bygning tages i brug. Hver fase har sine egne mål og beslutninger, som skal tages, før næste fase kan påbegynde. Se indholdet af de enkelte faser længere nede på siden.

Afhængig af projektets størrelse, og dine egne kompetencer, kan omfanget af de enkelte faser variere. Der bør derfor foretages en vurdering, fra projekt til projekt, hvor omfattende rådgivningen skal være.
I nogen tilfælde kan det være fordelagtigt at afvige fra de klassiske entrepriseformer (fag-, stor- og hovedentreprise) og i stedet vælge totalentreprise. Læs om fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer her.

Vores interesse er, at sikre dig mest muligt udbytte for den samlede byggesum. Kom derfor forbi tegnestuen til en uforpligtende snak og vurdering af hvilket omfang der passer til dit byggeprojekt.

Planlægning (Idé og indledende program)

Ethvert byggeprojekt starter med en idé, hvad enten det er et helårshus, et sommerhus, en tilbygning eller en erhvervsejendom.
Idéer og planer noteres ned i et byggeprogram, hvis formål er at beskrive jeres krav og ønsker til det færdige byggeri.
Det endelige program bør beskrive byggeriets indhold, funktioner, rumstørrelser, økonomi og evt. specifikke ønsker til materialer.

Vi kan hjælpe jer med at udfærdige byggeprogrammet og komme med input til bl.a. arkitektur, materialer, teknik, tid og økonomi.

Da byggeprogrammet definerer de overordnede rammer, er det et af de vigtigste dokumenter i en byggesag. At komme rigtigt fra start, tjener sig nemt hjem i sparede ærgrelser, irritationer, tid og ikke mindst økonomi.

Til vores første møde, hjælper vi med:
(Det første møde, af en times varighed, er gratis og uforpligtende)

 • vurdering og prioritering af jeres behov
 • vurdering af de arkitektoniske muligheder
 • nye og kreative ideer samt giver feedback
 • realistisk vurdering af jeres budget
 • overblik over tidsrammen

Forslag (skitser og endeligt program)

Målet med forslaget er, at vi i fællesskab får fastlagt form, materialer og principper. Det vil sige placering, størrelser og højder på rum. Hertil overordnet materialer, konstruktion og facadeudtryk, samt principper for tekniske installationer mm.

Ved udarbejdelse af skitser tager vi udgangspunkt i det indledende byggeprogram samt opstartsmødet hvor vi sammen har drøftet jeres ønsker, krav og budget.

Vi bearbejder ideen sammen med jer og udarbejder 3D-modeller for at give et visuelt overblik over projektet.
Modellerne udføres med udgangspunkt i grundens placering og udformning, solorientering, udsyn og indblik – samt jeres ønsker til funktioner, materialer og økonomi mm.
Krav fra myndighederne, lokalplaner osv. indarbejdes i skitserne.

Når ovenstående er fastlagt, kan den økonomiske ramme besluttes og der udarbejdes en tidsplan.

I tæt samarbejde med jer, hjælper vi med:

 • udførelse af grundplan og facader samt rumlige skitser
 • principper og valg af tekniske installationer
 • overordnet materialevalg, herunder tag, facader, gulve og lofter
 • økonomisk overslag
 • fastlæggelse af den økonomiske og tidsmæssige ramme

Myndighedsprojekt (byggeansøgning)

Før byggeriet sættes i gang, skal der gives en byggetilladelse fra kommunen. Det samme gør sig gældende efter byggeriet, hvor der skal gives en ibrugtagningstilladelse.
Ovenstående tilladelser kræver en hel del papirarbejde og dokumenterne kaldes et myndighedsprojekt.

Skitserne fra forslags fasen tegnes op i en større målestok med målangivelser, så de opfylder myndighedernes krav til udstedelse af byggetilladelse og efterfølgende ibrugtagningstilladelse. Herunder opbygning, størrelse, konstruktion, ingeniørberegninger, kloak og afløb samt energirammeberegning.

Udover tegningerne skal ansøgningen indeholde beskrivelse af bygningen samt eventuelle tilladelser efter anden lovgivning – eksempelvis landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer mv.

Skulle der opstå nogle udfordringer med at få byggetilladelsen i hus, tager vi dialogen med kommunen.

For at få en byggetilladelse, hjælper vi med:

 • kommunens krav i forhold til byggetilladelse
 • indhente eventuelle tilladelser efter anden lovgivning
 • tegninger – herunder situationsplan, plantegning, snittegning og facadetegninger
 • beskrivelse af byggeprojektet
 • indsendelse af ansøgning via Byg og Miljø

Udvidet myndighedsprojekt

Vi kan bearbejde myndighedsprojektet og gøre det mere detaljeret. Dette vil give mulighed for at indhente priser i en hovedentreprise. Om det kan betale sig, at overdrage den resterende del af projekteringen til entreprenøren, afhænger det konkrete projekt – heraf projektets størrelse, form og kompleksitet.

Udbudsprojekt (prisindhentning)

Målet med denne fase er, at sikre jer det bedste tilbud og de rigtige entreprenører til at udføre byggeriet.

Konkurrenceelementet i udbuddet sikrer at vi, sammen med jer, indhenter fordelagtige priser. Vi rådgiver jer i valget af entreprenører i forhold til det enkelte byggeprojekt.

I udbudsprojektet fastlægges byggeopgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at projektmaterialet kan danne grundlag for gennemførelse af byggeriet samt danne grundlag for at indhente tilbud og indgå entrepriseaftaler.

Udbudsprojektet består af hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger samt detaljerede beskrivelser, der redegør for krav til materialer og udførelse.

Udbudsprojektet er det bedste værn mod økonomiske overraskelser og sikrer at der ikke er løse ender, når byggeriet går i gang.
Konsekvensen ved et manglende projekt kan være ting, der alligevel ikke kan lade sig gøre, eller ting, der skal laves om. Alt sammen noget der kan have tidsmæssige konsekvenser, og i sidste ende fordyrende for jer som bygherre.

For at sikre jer de bedste priser, udfører vi:

 • hovedtegninger, bygningsdelstegninger og detaljetegninger
 • detaljerede bygge- og materialebeskrivelse
 • tidsplan over de forskellige byggefaser
 • udbudsbrev og tilbudslister
 • aftaler og kontrakt med de billigste entreprenører

Udførelse (Byggeledelse og tilsyn)

Vi er jeres repræsentant på byggepladsen under udførelsen og sørger for både byggeledelse og fagtilsyn.
I praksis betyder det, at vi varetager styring af byggeprocesserne og koordinering af byggepladsen i samarbejde med entreprenørerne. Vi sikrer således at arbejdet tilrettelægges korrekt og hensigtsmæssigt gennem hele byggeperioden. Ved vores løbende gennemgang har vi ligeledes fokus på kvalitets-, økonomi- og tidsstyring.
Vi bistår entreprenører med hurtige svar på byggetekniske problemer og detaljer i byggeriet.

Fra byggeriets start og gennem hele udførelsesfasen afholder vi byggemøder med entreprenører. Hvis I som bygherre måtte ønske det, er I også velkommen til at deltage.
Byggemøderne afholdes typisk ugentligt eller hver 14. dag afhængig af byggeriets størrelse og stade.
Formålet med byggemøderne er først og fremmest at opdatere parterne i byggeprojektet omkring byggeriets fremdrift og herunder særligt byggeriets tidsplan og økonomi.

For at sikre en smidig udførelsesproces, udfører vi:

 • grundigt tilsyn og kontrollerer kvaliteten af det udførte arbejde
 • projektopfølgning og sikrer udførelsen er i henhold til projektmaterialet
 • løbende tilsynsnotater med foto dokumentation
 • byggemøder og tilhørende byggemødereferater
 • ajourføring af byggeregnskab og sørger for at tidsplan og budget overholdes

Hoved- eller fagentreprise

Ved en fagentreprise varetager vi den daglige byggeledelse på pladsen og vil repræsentere jer som bygherre over for samtlige håndværkere. Vi afholder byggemøder og udfører referater.

Ved hovedentreprise er det den valgte hovedentreprenør, som også har den daglige byggeledelse på pladsen. Som uvildige rådgivere repræsenterer vi jer som bygherre på pladsen ved deltagelse og sparing til byggemøder, og udfører løbende stikprøvekontrol.

I begge entrepriseformer udfører vi løbene projektopfølgning og fagtilsyn samt kvalitets-, økonomi- og tidsstyring.

Aflevering (ibrugtagningstilladelse)

Når byggeriet er afsluttet, bliver det formelt afleveret til jer som bygherre. Vi udfører en omhyggelig gennemgang af byggeriet for fejl og mangler og noterer disse ned på en mangelliste.
Listen gennemgås med entreprenører og der aftales en rimelig (kort) tidsfrist for udbedring. På samme måde foretages der en gennemgang af byggeriet efter henholdsvis 1 og 5 år.

Vi er din sikkerhed for, at fejl og mangler bliver opdaget, og byggeriet udføres i henhold til projektmaterialet. Vi sikre kvaliteten og leverer modspil til entreprenørerne.

Inden bygningen kan tages i brug skal der gives en ibrugtagningstilladelse. For at få en ibrugtagningstilladelse skal kommunen vurdere om alle love og regler er opfyldt som angivet i byggetilladelsen og i bygningsreglementet. En færdigmelding indeholder blandt andet tegninger over byggeriet og beregninger over konstruktioner og energiramme.

I forbindelse med afleveringsforretning, udfører vi:

 • gennemgang af byggeriet for at opdage eventuelle fejl og mangler
 • tidsfrister for rettelser af fejl
 • prissætning af manglerne og følger op på at de udføres
 • dokumentation for, at byggeriet overholder gældende planer og energikrav samt bygningsreglement, så byggeriet kan færdigmeldes
 • færdigmelding via Byg og Miljø