loading

Byggeansøgning og Ibrugtagning

Står du overfor at skulle udføre et nyt byggeprojekt?

Hvis du ønsker at opføre en ny bygning, en tilbygning eller ændre anvendelse på din ejendom skal der først indhentes byggetilladelse. Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, herunder beskrivelser og tegninger samt eventuelle tilladelser efter anden lovgivning – eksempelvis landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer mv.

Få styr på lovgivningen - det er dig som bygningsejer der har ansvaret

Det er dig som bygningsejer, der er ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen, lokalplanen, kommuneplaner, tinglyste servitutter og anden relevant lovgivning.

Inden du går i gang med din ansøgning, kan du se om dit byggeri er omfattet af en lokalplan og kommuneplaner ved at søge på www.ois.dk.

Derudover kan der på ejendommen være tinglyste servitutter eller deklarationer, der kan have indflydelse på dit byggeprojekt.
Du kan finde disse på www.tinglysning.dk

Afhængig af projektets form og kompleksitet kan det være en fordel at afholde et forhåndsdialogmøde med myndigheder for en hurtigere og mere smidig ansøgningsproces. Mødet kan afklare eventuelle krav til særlig dokumentation eller dispensationsansøgning.

Ændret anvendelse af din ejendom

Når en ejendom opføres, og der gives en ibrugtagningstilladelse, bliver bygningen tildelt en anvendelseskode og BBR opdateres. Koden angiver hvad ejendommen er godkendt til, som eksempelvis; produktion, handel eller bolig.

Hvis du ønsker at benytte din ejendom til et andet formål, end det den er godkendt til, skal der som udgangspunkt søges om anvendelsesændring/byggetilladelse. Dette skyldes, at ændringen kan resultere i, at bygningen som helhed ikke længere overholder de krav, der gælder for dens nye anvendelse og derfor skal opgraderes.

Én af de få tilfælde, hvor der ikke skal gives tilladelse er, hvis den nye og den tidligere anvendelse falder inden for den samme anvendelseskode – for eksempel hvis bygningen tidligere har været en café og ændres til en restaurant.

Vi hjælper dig sikkert igennem myndigheds processen

Uanset om du skal bygge nyt, eller ændre anvendelse på din ejendom, kan vi hjælpe dig med at undersøge lovgivningen på netop din lokation og udføre alt materiale, der er nødvendigt for en byggetilladelse.

Lad os klare alt papirarbejdet. Vi arbejder dagligt med byggejura og vores erfarne folk ved præcis hvordan materialet skal stykkes sammen for en hurtig og smidig godkendelses proces.

Kontakt os – og vær på den sikre side i processen

MYNDIGHEDERS Minimumskrav til ansøgningsmateriale

 • Ejendommens adresse og matrikelnummer
 • Tilbud på byggeskadeforsikring eller selvbyggererklæring
 • Tydelig beskrivelse af det arbejde der skal udføres
 • Oplysninger om grundens størrelse, bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent
 • Oplysning om brandklasse og konstruktionsklasse
 • Oplysning om hvorvidt projektet kræver dispensation
 • Godkendelse efter anden lovgivning end Byggeloven
 • Oplysninger til BBR
 • Målfast og målsatte tegninger, herunder:
 1. Situationsplan med skel, højdekoter samt parkeringspladser
 2. Plantegning med angivelse af anvendelsen af de enkelte rum
 3. Snittegninger
 4. Facadetegninger

Myndigheders minimumskrav til materiale før ibrugtagning

 • Dokumentation for, at der er tegnet obligatorisk byggeskadeforsikring
 • Erklæring om, at arbejdet er udført i henhold til byggetilladelsen og bygningsreglementet
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer
 • Energimærke af en beskikket energi konsulent
 • Færdigmelding af byggeriet på Byg og Miljø
 • Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser, herunder:
 1. Beskrivelser
 2. Forudsætninger
 3. Beregninger
 4. Tegningsmateriale
 5. Prøvninger

Skal vi hjælpe dig med at skabe værdi i dit byggeprojekt?
Så skriv eller ring til os. Du er også meget velkommen til at kigge forbi Tegnestuen.

STEENBERGs Tegnestue ApS