loading

Profil

STEENBERGs tegnestue aps er en multidisciplinær arkitekt- og ingeniørvirksomhed, der har eksisteret siden 1976.

Vi løser en bred vifte af opgaver inden for design, arkitektur, projektering af bygge- og anlægsopgaver for kommuner, regioner, staten, erhvervslivet, boligforeninger samt private helårs- og fritidsboliger.

Alt efter kundens behov og ønsker, deltager vi i en afklaring af behov og krav, hvor vi hjælper med at få afdækket behovet – også af ombygnings- eller renoveringsbehov i eksisterende bygninger. Vi vil gerne involvere brugerne tidligt for at få viden og ideer, som gør løsningerne bedre. Det giver også større tilfredshed med den færdige løsning.

Uanset hvilken projekterings-, bygge- eller anlægsopgave det drejer sig om, kan vi håndtere dialogen med myndigheder og håndværkere.

Udover over vores solide projekteringserfaring er vi kendt og respekteret for at nedbringe drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne via forskellige former for optimering af den energi der fremadrettet skal tilføres og for at sætte fokus på anvendelsen af bæredygtige materialer.

Bygge rating

Bygge Rating for STEENSBERGs Tegnestue aps

Kreditvurdering

STEENBERGs Tegnestue på Bisnodes kreditvurderingssystem

Ydelser

STEENBERGs tegnestue aps er en full-service rådgivende design-, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, der står for den helhedsorienterede service.

Vores styrke ligger i, at vi er den gennemgående og bærende rådgiver for bygherren i hele byggeprocessen.

Vi står i spidsen for det samlede rådgivningsteam, både ved at tilbyde vore egne faglige kompetencer, og kan også pege på, hvad der skal til af eksterne rådgivere som f.eks. landskabsarkitekter, for at løse en konkret opgave.

Rådgivning til bygherre

Vi varetager bygherrens interesser teknisk, økonomisk og processuelt med byggeriet fra idé til aflevering.

Med vores brede og lange erfaring sikrer vi, at byggeriet udføres i den ånd det er tænkt og at løsningerne er teknisk i orden og passer til formålet. Vi sikrer, funktion, teknik og form leveres i den forventede kvalitet, sammen med økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Brochure & film

Brochure - STEENBERGs TegnestueFilm - STEENBERGs Tegnestue

Forundersøgelse & udbud

Et centralt element i et godt resultat for bygherre og brugere er at sikre disses indflydelse på udarbejdelsen af det materiale der skal danne baggrund for udførelsen af arbejdet.

Vi samarbejder fra starten med bygherre og brugere om afdækning af behov og ønsker for bedst muligt at kunne indfri forventningerne.

På baggrund heraf kan vi udarbejde udbudsmateriale med tegninger, beskrivelser mv. til entreprenører. Vi indhenter og vurderer de indkomne tilbud i et samarbejde med bygherre og forhandler kontrakten med den valgte. Med denne proces sikres bygherren sig mod juridiske og økonomiske overraskelser. Vi har lang og bred erfaring med de forskellige udbudsformer.

Design & projektering

Design og projektering af et bygge- eller anlægsprojekt består af en række faser, hvor de indledende idéer videreføres og udvikles til et formmæssigt og teknisk velfunderet projekt. Vi tilrettelægger processen, så den går hånd i hånd med bygherres behov og bidrager til de optimale tekniske løsninger.

Vi projekterer alt lige fra små simple ledningsanlæg og bygninger til komplicerede tekniske anlæg og bygninger, som kræver større teknisk indsigt og erfaring.

I vores projektering har vi opmærksomhed på “sund fornuft”, energi- og miljømæssige forhold og sørger for at have et bredt tværfagligt overblik.

Byggeledelse & tilsyn

Erfaringen viser, at man kun sjældent kan bygge uden uforudsete hændelser, ligesom erfaringen også viser, at der sjældent kan udarbejdes udbudsmateriale uden forhold, der kræver korrigerende handlinger. Derfor er gennemførelsen af et bygge- eller anlægsprojekt en kompliceret proces, hvor arbejdets tilrettelæggelse og økonomistyring er væsentlige faktorer.

Det sikres gennem byggeledelsen, at alle kontraktlige forhold juridisk og fagligt overholdes.

Vi har lang erfaring med byggeledele på meget forskellige typer af opgaver og kan samtidig forestå den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinering.

Vores tilsynsførende vil bl.a.:
• Føre tilsyn med håndværkernes arbejde og afholde regelmæssige byggemøder
• Svare på spørgsmål fra håndværkere om f.eks. materialer og løsninger
• Sørger for at håndtere uforudsete problemer, så unødvendige forsinkelser undgås
• Samler trådene mellem de forskellige håndværkere i byggeprocessen, så unødige forsinkelser undgås
• Sørger for at tidsplan og økonomi overholdes

VVS & ventilation

Lovkrav, brugernes forventninger og ressource- og miljøbevidsthed gør, at vvs og ventilation i dag har større betydning for den fremtidige benyttelse. Dertil kommer at driftsudgifterne udgør den væsentligste post i bygningens fremtidige omkostningsbillede.

Derfor er det vigtigt at afdække bygherrens og brugernes krav og ønsker, så udformningen af de vvs-tekniske installationer og anlæg nøje svarer hertil.

På baggrund af krav og ønsker kan vi planlægge og projektere komplicerede installationstekniske anlæg som skal indgå i nye og gamle bygninger, så det sikres at energiforbruget optimeres og miljøbelastningen minimeres.

Myndighedernes krav til energieffektivitet og brugernes ønske om større komfort stiger hele tiden. Et forbedret indeklima og en reduktion af bygningens samlede energiforbrug sikres bl.a. gennem en korrekt tilrettelagt og udført ventilation.

Vi har den viden skal til for at kunne analysere og vurdere kundernes behov og rådgive om, hvordan eksisterende og nye anlæg kan optimeres, projekteres og styres til gavn for driftspersonalet og brugerne.

Anlæg & konstruktioner

Inden for bærende konstruktioner kan vi dokumentere erfaring på følgende områder:

Konstruktioner i træ, stål, beton, murværk og kompositmaterialer

• Fundering
• Betonrenovering
• Statisk dokumentation
• Bæreevne- og stabilitetsundersøgelser
• Fugtbalancer i bygninger og bygningsdele
• PCB, bly og asbestsanering
• Brandsikring
• Funderings- og sætningsskader og efterfundering
• Undersøgelser vedr. fugt, svamp og råd
• Tilstandsundersøgelser
• Systematisk bygningsvedligeholdelse
• Anlægsteknik/vejbygning

Klageadgang

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med STEENBERGs tegnestue aps for:
Voldgiftsnævnet – Byggeri og Anlæg
Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Tlf. 33133700
E-mail: voldgift@voldgift.dk
Hjemmeside: www.voldgift.dk

Voldgiftsnævnet for bygge og anlæg formidler konfliktløsning på området ifølge AB 92, ABR89 m.fl. Nævnet administrerer og afgør voldgiftssager, udmelder syn og skøn, forestår sagkyndig beslutning, foregreben tvistløsning, mægling og vejledning om de formelle regler m.v. Man kan læse mere om de forskellige former for tvistprocedurer og honorarstørrelser på www.voldgift.dk
Det er Voldgiftsretten, der behandler og afgør den rejste sag, hvis tvisten ikke kan løses ved et forlig. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og juridisk bindende og kan ikke ankes.